Πακέτα εργασίας

Το έργο ΒREAK απαρτίζεται από 5 Πακέτα εργασίας (0,1,2,3,4) και διαρκεί 24 μήνες.

Στόχοι 0ου Πακέτου Εργασίας (ΠΕ0)

 • Παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
 • Kick off meeting Brussels
 • Δημιουργία συντονιστικής επιτροπής του έργου (με εκπροσώπηση όλων των εταίρων)
 • Οργάνωση 3 συναντήσεων του έργου
 • Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση & διασφάλιση ποιότητας


Στόχοι 1ου Πακέτου Εργασίας (ΠΕ1)

 • Ο προσδιορισμός των υφιστάμενων στερεοτύπων και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα μέλη των κοινοτήτων Ρομά στο πλαίσιο της πρόσβασης τους στην αγορά εργασίας
 • Ο εντοπισμός και η ανάδειξη επιτυχημένων Ρομά, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα προκειμένου να διαμορφώσουν θετικές αφηγήσεις και να υποστηρίξουν κι άλλους Ρομά, έτσι ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας
 • Η καταγραφή των απόψεων των εργοδοτών και των εκπροσώπων των Δήμων σχετικά με τα στερεότυπα που αντιμετωπίζουν οι Ρομά, καθώς και πιθανών τρόπων αντιμετώπισης τους


Στόχοι 2ου Πακέτου Εργασίας(ΠΕ2)

 • Η ενημέρωση, κινητοποίηση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων μερών (Στελέχη Δήμων, εργοδότες, εκπαιδευτική κοινότητα) σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των στερεοτύπων, με στόχο την προώθηση της ένταξης των Ρομά στην απασχόληση
 • Η παροχή καθοδήγησης, υποστήριξης και συμβουλευτικής στα μέλη της κοινότητας Ρομά, μέσω της εμπλοκής των θετικών προτύπων, προάγοντας τη χειραφέτηση των μελών της κοινότητας
 • Η διασύνδεση με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, με στόχο την κινητοποίηση τους για την προώθηση της ένταξης των Ρομά στην απασχόληση


Στόχοι 3ου Πακέτου Εργασίας (ΠΕ3)

 • Ο σχεδιασμός μια ολοκληρωμένης μεθοδολογίας αξιολόγησης των επιπτώσεων του Έργου
 • Η εκτίμηση των επιπτώσεων του Έργου, μέσω συγκριτικής ανάλυσης (πριν και μετά την προβλεπόμενη παρέμβαση)


Στόχοι 4ου Πακέτου Εργασίας (ΠΕ4)

 • Η προβολή και διάδοση των δράσεων καθώς και των αποτελεσμάτων του έργου προς κάθε ενδιαφερόμενο με στοχευμένο και κατάλληλο τρόπο
 • Η δημιουργία μιας διαδραστικής πλατφόρμας διαβούλευσης με στόχο την καταπολέμηση των στερεοτύπων
 • Η προώθηση μια κουλτούρας μη-διάκρισης μέσα από τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα
 • Η βράβευση και ανάδειξη οργανισμών που υποστηρίζουν ενεργά την ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας